ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden tot levering van diensten zijn van toepassing op alle opdrachten die worden geplaatst bij Creaxxis.

Artikel 1 Definities 

 

De voorliggende algemene voorwaarden vormen de overeenkomst die de dienstverlener en de klant verbinden, zij worden hierna gezamenlijk de partijen genoemd.

  

De klant is iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die diensten bij de dienstverlener bestelt.  

De consument is de klant, natuurlijke persoon, die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.

Deze voorliggende algemene voorwaarden zijn als enige van toepassing tussen partijen.  

Deze sluiten de algemene of bijzondere voorwaarden van de klant uit die de dienstverlener niet uitdrukkelijk op schriftelijke wijze heeft aanvaard.

 

De algemene voorwaarden zijn op ieder ogenblik vrij te raadplegen op de website van de dienstverlener: creaxxis.be, zodat de klant bij het plaatsen van een bestelling dient te verklaren dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en bevestigt dat hij de hieruit voortvloeiende rechten en verplichtingen aanvaardt. 

 

Artikel 2 Identiteit van de ondernemer

 

Eigenaar: Guillaume Ravaut 

Naam: Creaxxis 

Adres: Lepelstraat 12 - 8840 Oostnieuwkerke 

GSM nummer: +32 (0) 472 85 73 70 

Mail: info@creaxxis.be 

Website: www.creaxxis.be  

BTW nr: BE 0669.562.789 

 

Artikel 3 Aanbod en bestelling 

Om een bestelling te plaatsen, kiest de klant de dienst(en) die hij wenst te bestellen en stelt hij de dienstverlener hier telefonisch, per post, per e-mail of in voorkomend geval middels een onlineformulier van in kennis. 

De dienstverlener zendt de klant een bestelbon met betrekking tot zijn diensten, en vraagt eventueel betaling van een voorschot. De bestelbon bevat een vermelding die de klant herinnert aan de toepassing van de voorliggende algemene voorwaarden, alsook aan het bestaan van het herroepingsrecht van consumenten. 

Het komt de klant toe de juistheid van de bestelling te controleren en eventuele vergissingen onmiddellijk aan de dienstverlener te melden. 

De dienstverlener behoudt zich het recht voor de bestelling van de klant op te schorten, te annuleren of te weigeren, in het bijzonder indien de door de klant gecommuniceerde gegevens manifest foutief of onvolledig blijken te zijn of indien een betwisting bestaat met betrekking tot de betaling van een voorgaande bestelling.  

 

In geval van annulering van de bestelling door de klant, om welke reden ook en behoudens overmacht, nadat deze door de dienstverlener werd aanvaard, zal door de dienstverlener ten titel van schadevergoeding en intresten een som gelijk aan 25% van de prijs van de bestelling verworven zijn en aan de klant worden gefactureerd.  

 

Artikel 4 Betaling 

De facturen zijn betaalbaar, in de munteenheid van de factuur, ter maatschappelijke zetel van de dienstverlener ten laatste 30 dagen na facturatiedatum.  

Iedere betwisting met betrekking tot een factuur dient per gewoon en aangetekend schrijven te worden verstuurd naar de maatschappelijke zetel van de dienstverlener binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur. Bij gebreke hieraan kan de klant de factuur niet meer betwisten.

Bij gebreke aan betaling van een factuur op de vervaldag, worden de volledige openstaande bedragen onmiddellijk opeisbaar. 

Iedere factuur die op de vervaldag onbetaald is gebleven zal bovendien, ten titel van schadevergoeding en intresten, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling worden verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding ten bedrage van 15% per maand van het onbetaald gebleven bedrag.  

 

Artikel 5 Prijs

 

De prijs van de diensten wordt in euro weergegeven, belastingen niet inbegrepen.  

Iedere verhoging van de BTW of iedere nieuwe belasting die zou worden opgelegd tussen het moment van de bestelling en de uitvoering, zal automatisch ten laste van de klant worden gelegd. 

 

Eventuele kosten van levering zijn niet in de weergegeven prijs opgenomen, maar worden afzonderlijk berekend in de loop van de bestelprocedure, in functie van de wijze en de plaats van levering, alsook in functie van de bestelde diensten.  

 

Artikel 6 Termijnen 

Behoudens andersluidende uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding door de dienstverlener, zijn de leverings- en/of uitvoeringstermijnen die in de algemene voorwaarden worden vermeld geen vervaltermijnen. De dienstverlener kan niet aansprakelijk worden gesteld, tenzij het een aanzienlijke vertraging betreft die aan zijn zware fout te wijten is.  

 

De klant kan de leverings- en uitvoeringstermijnen niet inroepen ter verbreking van de overeenkomst, kan geen schadevergoeding of intresten vorderen en kan, behoudens andersluidende uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding door de dienstverlener, geen enkele andere vordering laten gelden.   

 

Artikel 7 Garantie 

De dienstverlener verbindt zich ertoe de diensten als een goed huisvader uit te voeren.  

De klant beschikt wat de geleverde diensten betreft over een overeenstemmingswaarborg ten aanzien van de initieel gevraagde diensten. Indien binnen deze termijn een afwijking wordt vastgesteld, zal de dienstverlener deze afwijking kosteloos en zo spoedig mogelijk verhelpen, onder voorbehoud dat deze vastgestelde afwijkingen als zodanig kenbaar worden gemaakt aan de dienstverlener. Worden uitdrukkelijk uitgesloten uit de overeenstemmingswaarborg: de diensten gevraagd naar aanleiding van een niet-toegelaten interventie of wijziging, naar aanleiding van een verkeerd gebruik of naar aanleiding van een niet-conform gebruik door de klant, of nog, ten gevolge van een afwijking gecreëerd door de interventie van de klant of een derde.  

 

De dienstverlener verklaart dat het resultaat van de geleverde diensten, die beschermd zouden zijn door intellectuele eigendomsrechten, originele creaties vormen. Indien de dienstverlener beroep zou hebben gedaan op derden teneinde het geheel of een deel van deze diensten te leveren, verklaart hij alle noodzakelijke rechten en toestemmingen voor de uitvoering van deze diensten te hebben verkregen.  

 

Artikel 8 Aansprakelijkheid 

Algemeenheden

De klant erkent dat de dienstverlener niet aansprakelijk is voor de eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse schade die wordt veroorzaakt door de geleverde diensten, zoals onder andere de inkomstenderving, de verhoging van de algemene kosten, enz.  

De dienstverlener is niet verantwoordelijk indien door de klant verkeerde gegevens werden doorgegeven, of indien door een derde een bestelling wordt geplaatst in naam van de klant.

  

Tenslotte komt het de klant toe zich te informeren met betrekking tot de eventuele beperkingen of douanerechten die door zijn land op de bestelde producten worden geheven. De verkoper kan bijgevolg niet aansprakelijk worden gehouden indien de klant wordt geconfronteerd met gelijk welke beperking of met de betaling van bijkomende heffingen ingevolge het door zijn land met betrekking tot deze materie gevoerde beleid.  

 

Materialen

Indien de klant aan de verkoper een bepaald procedé oplegt of materialen oplegt van een bepaalde kwaliteit, of een vooraf bepaald type, dit ondanks het voorbehoud dat schriftelijk en gemotiveerd door de verkoper werd gemaakt, dan is de verkoper ontheven van iedere aansprakelijkheid betrekking hebbende op de gebreken van het product die hun oorzaak vinden in de keuze van het vermeld procedé of de vermelde materialen. 

 

Artikel 9 Klachten 

Eventuele klachten met betreffende tot de diensten geleverd door de dienstverlener zullen op schriftelijke wijze moeten worden ingediend, binnen een termijn van 5 werkdagen nadat het feit dat tot de klacht aanleiding geeft zich heeft voorgedaan. Bij gebreke de klacht op voormelde wijze en binnen de vooropgestelde termijn in te dienen zal hiermee geen rekening worden gehouden. Indien een klacht gegrond blijkt te zijn, heeft de dienstverlener de keuze tussen het vervangen van de desbetreffende dienst of het terugbetalen van de prijs van deze diensten. 

 

Artikel 10 Overmacht 

De dienstverlener kan noch contractueel, noch buitencontractueel aansprakelijk worden gesteld in geval van tijdelijke of permanente niet uitvoering van zijn verplichtingen, indien deze niet-uitvoering te wijten is aan een geval van overmacht of toeval.  

Worden in het bijzonder beschouwd als gevallen van overmacht of van toeval: 

 1. Het verlies of de algehele of gedeeltelijke vernietiging van het informaticasysteem van de dienstverlener of van zijn databank, indien één van deze gebeurtenissen niet redelijkerwijze rechtstreeks aan de dienstverlener kan worden verweten en indien niet kan worden aangetoond dat de dienstverlener heeft nagelaten alle redelijke maatregelen te nemen die deze gebeurtenissen hadden kunnen vermijden. 

 2. Brand 

 3. Overstromingen 

 4. Epidemieën 

 5. Daden van oorlog of van terrorisme 

 6. Aangezegde en niet-aangezegde stakingen 

 7. Blokkades 

 8. Opstanden en rellen 

 9. Een schorsing van de nutsvoorzieningen (zoals elektriciteit) 

 10. Een gebrek in de internetverbinding of de databases 

 11. ​Een gebrek in de telecommunicatienetwerken 

 12. Een verlies van de verbinding met de internetverbinding of met de telecommunicatienetwerken waarvan de dienstverlener afhankelijk is. 

 13. Een feit of een beslissing van een derde die de goede uitvoering van voorliggende overeenkomst beïnvloedt 

 14. Iedere andere oorzaak die aan de redelijke controle van de dienstverlener ontsnapt.

 

Onvoorzienbaarheid 

Indien, ingevolge omstandigheden onafhankelijk van de wil van de dienstverlener, deze laatste zijn verplichtingen niet meer kan nakomen of indien de uitvoering van deze verplichtingen duurder of moeilijker is geworden, verbinden de klant en de dienstverlener zich ertoe om te goeder trouw en op loyale wijze binnen een redelijke termijn de contractuele voorwaarden te heronderhandelen teneinde het evenwicht te herstellen. Bij gebreke aan akkoord binnen een redelijk termijn zal iedere partij het recht hebben de ontbinding van de overeenkomst en van de contractuele relaties die de partijen verbinden in te roepen zonder enige schadevergoeding van welke aard ook verschuldigd te zijn. 

 

Artikel 11 Geschillen 

Op alle overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing. Ingeval van betwisting, zijn alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, Ieper bevoegd.